آهنگ جدید"دریاچه نور" ، با صدای فرشته fereshteh-daryacheh noor

آهنگ جدید"دریاچه نور" ، با صدای فرشته fereshteh-daryacheh noor

https://i.ytimg.com/vi/3OXExR7W5p8/hqdefault.jpgترانه سرا ( ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺎﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ) آهنگ ساز : ( ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺎﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ) تنظیم : ( ﻓﺮﻭﺩ ﺳﺮﺍﺟﯽ )

#آهنگ #جدیدquotدریاچه #نورquot #با #صدای #فرشته #fereshtehdaryacheh #noor

آهنگ جدید

آهنگ جدید

ترانه سرا ( ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺎﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ) آهنگ ساز : ( ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺎﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ) تنظیم : ( ﻓﺮﻭﺩ ﺳﺮﺍﺟﯽ )

فرشته,دریاچه نور

Leave a comment