آهنگ جدید عاشقانه هزاره گی دمبوره: خواننده،محمد دلخوش،تو کی از دستی ما داری شکایت

آهنگ جدید عاشقانه هزاره گی دمبوره: خواننده،محمد دلخوش،تو کی از دستی ما داری شکایت

https://i.ytimg.com/vi/L7xbLCy8lrM/hqdefault.jpgمبوره هزاره گی، آهنگ عاشقانه با صدای محمد دلخوش بشنوید ولذت ببرید اگر خوش تان آمد لاک کمنت کنید، تو کی از دستی ما داری شکایت، بی گوش مرا سرو جانم فدایت!

#آهنگ #جدید #عاشقانه #هزاره #گی #دمبوره #خوانندهمحمد #دلخوشتو #کی #از #دستی #ما #داری #شکایت

آهنگ جدید

آهنگ جدید

مبوره هزاره گی، آهنگ عاشقانه با صدای محمد دلخوش بشنوید ولذت ببرید اگر خوش تان آمد لاک کمنت کنید، تو کی از دستی ما داری شکایت، بی گوش مرا سرو جانم فدایت!

#Ghazaal,#Dambora,#Dance,#Songs,#Muzic,#Hazaragi song,#Hazaragi dambora,#Hazaragi muzic,#Hazaragi dance,#Hazaragi ghazaal,#Afghan songs,#Afghan muzic,#Dambora hazaragi,#Ghazaal hazaragi,#Dance hazaragi

Leave a comment