آهنگ جدید هزارگی | ضیا رستمی به سبک صفدر توکلی – Ostora tv

آهنگ جدید هزارگی | ضیا رستمی به سبک صفدر توکلی – Ostora tv

https://i.ytimg.com/vi/HyWUVM8ZjdU/hqdefault.jpgیک آهنگ زیبا از ضیا رستمی به سبک صفدر توکلی- فلک غم را طبیبم کردی آخر #ostoraTV #hazaragi #dambora.

#آهنگ #جدید #هزارگی #ضیا #رستمی #به #سبک #صفدر #توکلی #Ostora

آهنگ جدید

آهنگ جدید

یک آهنگ زیبا از ضیا رستمی به سبک صفدر توکلی- فلک غم را طبیبم کردی آخر #ostoraTV #hazaragi #dambora.

هزارگی,دمبوره,ضیا رستمی,صفدر توکلی,سید انور,داوود سرخوش,بامیان ژورنال,دمبوره هزارگی,Hazaragi,Bamiyan,Hazaragi song,عصمت‌الله علیزاده,Esmatullah alizadah

Leave a comment