صوفی شعیب آبدره آهنگ جدید

صوفی شعیب آبدره آهنگ جدید

https://i.ytimg.com/vi/d40gJhPmbY0/hqdefault.jpgجدایی را مه نکردیم خدا کرد صوفی شعیب آبدره صوفی شعیب پنجشیر فیروز قندوزی نجیب کشمی دمبوره جدید محلی جدید دمبوره محلی دمبوره مست رفیع بهرامی پهلوان …

#صوفی #شعیب #آبدره #آهنگ #جدید

آهنگ جدید

آهنگ جدید

جدایی را مه نکردیم خدا کرد صوفی شعیب آبدره صوفی شعیب پنجشیر فیروز قندوزی نجیب کشمی دمبوره جدید محلی جدید دمبوره محلی دمبوره مست رفیع بهرامی پهلوان …

[vid_tags]

Leave a comment